ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Τι πρέπει να γνωρίζετε!

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά.

 

 • Ο αγώνας «THESSALONIKI VIRTUAL NIGHT HALFMARATHON – ZeniΘ» πραγματοποιείται από τις 17 Οκτωβρίου 2021 έως τις 2 Ιανουαρίου 2022 (ώρα λήξης αγώνα 23.59 στις 2 Ιανουαρίου).
 • Στον Ημιμαραθώνιο Δρόμο μπορούν να συμμετάσχουν άτομα άνω των 18 ετών (γεννημένοι τουλάχιστον το 2003).
 • Στον Αγώνα 10χλμ μπορούν να συμμετάσχουν άτομα άνω των 12 ετών (γεννημένοι τουλάχιστον το 2009).
 • Στον Αγώνα 5χλμ μπορούν να συμμετάσχουν άτομα άνω των 12 ετών (γεννημένοι τουλάχιστον το 2009).
 • Στην περίπτωση συμμετοχής ανηλίκων στους Αγώνες 5χλμ και/ή 10χλμ, η αίτηση συμμετοχής υποβάλλεται από τον ασκούντα τη γονική μέριμνα και επιμέλεια γονέα. Με την υποβολή της αντίστοιχης αίτησης συμμετοχής θεωρείται ότι έχει δοθεί συναίνεση του γονέα για τη συμμετοχή του ανήλικου στον Αγώνα.
 • Οι συμμετέχοντες στη διοργάνωση «THESSALONIKI VIRTUAL NIGHT HALFMARATHON – ZeniΘ» γνωρίζουν και αντιλαμβάνονται πλήρως τους κινδύνους που εμπεριέχει η συμμετοχή τους στη διοργάνωση, όσον αφορά σε πιθανές ζημιές ή βλάβη στην υγεία τους.
 • Οι συμμετέχοντες στη διοργάνωση «THESSALONIKI VIRTUAL NIGHT HALFMARATHON – ZeniΘ» κατανοούν και αποδέχονται ότι υπάρχει ενδεχόμενος υγειονομικός κίνδυνος σχετιζόμενος με τη συμμετοχή τους σε ομαδικές δραστηριότητες όπως ο συγκεκριμένος αγώνας. Επιλέγουν να εγγραφούν και να συμμετάσχουν στον συγκεκριμένο αγώνα έχοντας πλήρη αντίληψη και κατανόηση του κινδύνου αυτού, και ως εκ τούτου η Οργανωτική Επιτροπή του Αγώνα και ο ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ δεν φέρουν καμία ευθύνη σε περίπτωση βλάβης της υγείας τους.
 • Κάθε συμμετέχων συμμετέχει στη διοργάνωση με δική του ελεύθερη βούληση και φέρει την πλήρη ευθύνη της συμμετοχής του όσον αφορά στη φυσική του κατάσταση και την ικανότητά του να συμμετάσχει.
 • Κάθε συμμετέχων είναι υποχρεωμένος να τηρεί όλες τις οδηγίες που έχουν δοθεί από τις Δημόσιες Αρχές σχετικά με την άθληση σε εξωτερικό χώρο. Οι διοργανωτές δεν φέρουν καμία ευθύνη για τυχόν τραυματισμό των συμμετεχόντων κατά τη διάρκεια της προσπάθειάς τους. Οι διοργανωτές δεν φέρουν καμία ευθύνη σε περίπτωση επιβολής προστίμου στους συμμετέχοντες από Δημόσια Αρχή.
 • Ο ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ και η Οργανωτική Επιτροπή του Αγώνα δεν φέρουν καμία ευθύνη σε περίπτωση τραυματισμού, ζημίας ή άλλου είδους βλάβης που μπορεί να υποστεί ο συμμετέχων στη διοργάνωση.
 • Κάθε συμμετέχων δηλώνει υπεύθυνα ότι έχει υποβληθεί πρόσφατα σε ιατρικές εξετάσεις και είναι απολύτως υγιής για να συμμετάσχει στην παρούσα αθλητική δραστηριότητα. Αποδέχεται πλήρως την ευθύνη για κάθε τραυματισμό ή ατύχημα μπορεί να προκληθεί κατά τη διάρκεια της προσπάθειάς του, καθώς και για ό,τι μπορεί να προκύψει όπως πτώσεις, κακές καιρικές συνθήκες, κυκλοφορία οχημάτων, αλλά και κακή κατάσταση του οδοστρώματος. Παραιτείται από οποιαδήποτε απαίτηση από τους διοργανωτές, χορηγούς και οποιονδήποτε εμπλέκεται άμεσα ή έμμεσα με τη διεξαγωγή του εικονικού αυτού αγώνα (virtual run) και αποδέχεται ότι τα παραπάνω φυσικά ή νομικά πρόσωπα δεν φέρουν καμία νομική ευθύνη για οτιδήποτε να προκύψει κατά την προσπάθειά του.
 • Τα προσωπικά στοιχεία που δηλώνονται από τον συμμετέχοντα κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής είναι απολύτως αληθή. Σε περίπτωση που η αίτηση συμμετοχής υποβάλλεται από τρίτο πρόσωπο, θεωρείται ότι ο συμμετέχων συμφωνεί με τη διάθεση των προσωπικών του δεδομένων προς τον ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ και την Οργανωτική Επιτροπή του Αγώνα μέσω του τρίτου προσώπου.
 • Οι συμμετέχοντες αποδέχονται ότι τα προσωπικά δεδομένα τους παρέχονται σε τρίτους για σκοπούς σύνταξης καταλόγου αποτελεσμάτων, καθώς και δημοσίευσης αυτών στο διαδίκτυο. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα του συμμετέχοντα, που παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας εγγραφής, αποθηκεύονται και χρησιμοποιούνται για σκοπούς που συνδέονται αποκλειστικά και μόνο με τη διεξαγωγή του αγώνα. Οποιαδήποτε άλλη επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του συμμετέχοντος, γίνεται μόνο κατόπιν συναίνεσης του υποκειμένου των δεδομένων για τον εκάστοτε δηλούμενο συγκεκριμένο σκοπό.
 • Οι συμμετέχοντες, οι οποίοι κατά τη διαδικασία εγγραφής προχωρούν σε καταβολή της συνδρομής συμμετοχής με χρήση κάρτας (πιστωτική/χρεωστική/προπληρωμένη), αποδέχονται ότι τα προσωπικά δεδομένα τους παρέχονται στην Τράπεζα για τους σκοπούς ολοκλήρωσης της συγκεκριμένης συναλλαγής.
 • Οι συμμετέχοντες στη διοργάνωση συναινούν στη χρήση της εικόνας τους που λαμβάνεται και κοινοποιείται πριν ή κατά τη διάρκεια του Αγώνα στα δίκτυα και τα μέσα που χρησιμοποιεί ο συγκεκριμένος αγώνας, από τους διοργανωτές, χορηγούς ή άλλους συνεργάτες της διοργάνωσης για σκοπούς δημοσιότητας και μελλοντικής προβολής αυτής, χωρίς κανένα δικαίωμα σε ολική ή μερική αποζημίωση για το λόγο αυτό.
 • Οι συμμετέχοντες οφείλουν να διαβάζουν και να σέβονται τις οδηγίες που είτε λαμβάνουν ηλεκτρονικά από την Οργανωτική Επιτροπή του αγώνα είτε έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της διοργάνωσης.

ΌΡΟΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ & ΈΓΚΥΡΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:

 

 • Εγγραφές είναι δυνατές από τις 17 Οκτωβρίου 2021 ως και τις 2 Ιανουαρίου 2022.
 • Ο ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ και η Οργανωτική Επιτροπή του «THESSALONIKI VIRTUAL NIGHT HALFMARATHON – ZeniΘ» έχουν το δικαίωμα να αναστείλουν ή να κλείσουν τις εγγραφές χωρίς πρότερη ενημέρωση.
 • Η εγγραφή είναι έγκυρη μόνο με την προϋπόθεση ότι έχει γίνει και η σχετική καταβολή της συνδρομής συμμετοχής, όπως αυτή έχει προσδιοριστεί την ημέρα της εγγραφής και το σχετικό ποσό έχει πιστωθεί στους λογαριασμούς των διοργανωτών.
 • Εγγραφές στη διοργάνωση «THESSALONIKI VIRTUAL NIGHT HALFMARATHON – ZeniΘ», για τις οποίες δεν έχει πραγματοποιηθεί πλήρης καταβολή της συνδρομής συμμετοχής εντός δύο (2) ημερολογιακών ημερών από την υποβολή της αίτησης συμμετοχής, ή δεν έχει ακολουθηθεί η διαδικασία, όπως ακριβώς αναφέρεται στις οδηγίες που έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της διοργάνωσης, ακυρώνονται χωρίς πρότερη ενημέρωση.
 • Αλλαγές επί επιβεβαιωμένων εγγραφών (αντικατάσταση δρομέα, αλλαγή αγώνα) δεν είναι δυνατές σε καμία περίπτωση.
 • Μετά την επιβεβαίωση της εγγραφής δεν είναι δυνατή καμία αλλαγή στο επιλεγέν μέγεθος tshirt εκ μέρους του συμμετέχοντα, ούτε στην ταχυδρομική διεύθυνση που έχει δηλωθεί στην αίτηση συμμετοχής.
 • H δήλωση της επίδοσης (ή των επιδόσεων σε περίπτωση που κάποιος επιθυμεί να τρέξει την απόσταση περισσότερες της μιας φορές και να υποβάλει περισσότερες – βελτιωμένες κάθε φορά – επιδόσεις) είναι δυνατή από τις 17 Οκτωβρίου 2021 έως τις 2 Ιανουαρίου 2022. Δε γίνονται δεκτές επιδόσεις που δεν συνοδεύονται από την αντίστοιχη φωτογραφία από οθόνη ρολογιού με GPS, smartwatch, οθόνη διαδρόμου ή από εφαρμογή σε smartphone όπου αναγράφεται η απόσταση και ο συνολικός χρόνος.
 • Η απόσταση που διανύει κάθε δρομέας πρέπει να είναι ίση με την απόσταση που έχει επιλέξει κατά την εγγραφή του.
 • Οι υψομετρικές διαφορές δεν συνυπολογίζονται στον τελικό χρόνο και στην τελική κατάταξη.
 • Ο συμμετέχων μπορεί να διανύσει την απόσταση που έχει δηλώσει κατά την εγγραφή του και να δηλώσει τον βελτιωμένο του χρόνο όσες φορές επιθυμεί.
 • Ο συμμετέχων μπορεί να τρέξει περισσότερες της μιας απόστασης, αρκεί να έχει υποβάλλει αντίστοιχο αριθμό εγγραφών.
 • Ο συμμετέχων δηλώνει ότι έχει τρέξει την απόσταση που έχει δηλώσει ο ίδιος, δεν έχει χρησιμοποιήσει άλλο μέσο (μηχανοκίνητο ή μη όχημα) και ότι τα στοιχεία της επίδοσης που δηλώνει είναι αληθή.